• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  Как ще изглежда кредитният мораториум в България

  Дата: 
  13.04.2020
  Категория: 
  Имотен пазар

  В следващите близо три месеца всички български граждани и фирми с редовно обслужвани заеми от банки ще могат да поискат да не плащат лихви и главници за до шест месеца, максимум до края на 2020 г. Това е краткият прочит на повсеместно очаквания кредитен мораториум в страната.

  Има и много детайли, но едрата картина е на мощен и гъвкав механизъм, който реално дава огромно облекчение за всички пострадали от пандемията. И като срок, и като обхват предложеният от Асоциацията на банките в България модел е сред най-мащабните в Европейския съюз. Не е ясно каква част от кредитополучателите ще се възползват от офертата за замразяване на плащанията си по заеми, но предвид, че за цялата 2019 г. лихвените приходи на банките са над 3 млрд. лв., ефектът със сигурност ще се измерва в стотици милиони левове разполагаеми средства, останали в ръцете на бизнеса и домакинствата. А ако се добавят и спестените главници, офертата звучи внушително.

  За кого важи

  Мораториумът е максимално широко отправен към всички физически или юридически лица с банкови заеми. Единственото съществено условие е към началото на март (или точно преди извънредното положение) задълженията да са редовно обслужвани или максимум с 90 дни просрочие. По принцип правилата на Европейския банков орган дават възможност облекченията да се таргетират само за конкретни типове клиенти, банкови продукти или пък засегнати индустрии или региони. Например решението в Австрия е то да е само за граждани и малки и средни предприятия, но да не обхваща големите корпоративни кредити. В други страни пък мораториумът не обхваща конкретни банкови продукти - например в Чехия извън специалните правила остават задълженията по револвиращи кредитни линии, кредитни карти и овърдрафт и др. 

  Подходът в България е повсеместен, като практически са обхванати всички кредитополучатели. Дори за кредитните линии и овърдрафтите, които изтичат, е предвидено автоматично подновяване до 31 декември 2020 г. По принцип от него се очаква да се възползват такива, които имат или очакват затруднение вследствие на пандемията, но няма изискване за доказване на пряка или косвена връзка с наложените ограничения.

  Освен за самите банки мораториумът ще важи и за дъщерните им дружества. Много от тях имат специализирани компании за потребителско кредитиране, лизинг и др. Няма обаче да важи за небанковите институции и - нещо, което вероятно засяга много хора - за фирмите за бързи кредити.

  Как ще работи

  В България мораториумът ще действа не автоматично, а при поискване, т.е. самият клиент трябва да заяви, че иска да се възползва. Логиката е, че дори при вълна фалити и скок на безработицата много хора и бизнеси могат да предпочетат да продължат да си обслужват настоящия погасителен план и да си правят вноските редовно. Работещите фирми и служителите, запазили работата си, ще са мнозинство.

  Това е по-щадящият вариант и за самите банки. При противоположното решение (наложено например в Унгария) мораториумът започва да важи за всички и банките трябва да убеждават финансово стабилните си клиенти изрично да декларират, че желаят да продължат да изпълняват договорите си и да плащат.

  Разсрочването е за максимум 6 месеца, като крайната дата ще варира в зависимост от това кога е поискано от клиента. За да се възползва от отсрочката, даден клиент на банка ще трябва да подаде заявление до 22 юни 2020 г. Така дори тези, които в момента не изпитват затруднения, ще имат време да реагират, в случай че в следващите два месеца и половина се окажат със свиващи се доходи. Срокът е няколко работни дни преди крайната дата 30 юни, дадена от ЕБО, за да има време за техническо обработване, и разсрочването трябва да е одобрено от банката дотогава.

  Важен момент е, че искането може да е и за непогасени вноски преди подаването му. Например, ако клиент не е успял да направи вноската си за май, ще може да поиска постфактум през юни да влезе в обхвата на мораториума. Ако пък впоследствие има чувствително подобрение във финансовото състояние на клиента, той може да се откаже предсрочно от гратисния период и да започне да си плаща по нов погасителен план.

  Какво се разсрочва

  Правилата на мораториума дават гъвкавост на банките и клиентите им. За срока му могат напълно да се спрат вноските или пък да се плащат само лихви. Това ще трябва да бъде уточнено в заявлението до банката, като всяка фирма или гражданин ще може да си прецени до каква степен има нужда от текущо облекчение. Доколкото задължението не изчезва, а само се отсрочва, то много фирми и граждани с текущи възможности да плащат може да предпочетат да го правят, вместо да натоварват бюджетите си в бъдеще.

  Специално изискване на ЕБО е мораториумът да обхваща само промяна в графика на плащанията, а не и други условия. Изрично е посочено, че промяна на лихвата ще се счита за преструктуриране и съответно банките, ако предложат такова на клиентите си, ще трябва да го третират като преструктуриране по обичайните си правила.

  Важен момент е, че по правилата на ЕБО банките получават и друго облекчение - отпускането на допълнителен кредит на настоящ длъжник, спрямо когото важи мораториумът, да не води автоматично до прекласифициране на експозицията като преструктурирана. Това ще даде възможност банките да подкрепят клиентите си, за които преценят, че в момента изпитват единствено ликвиден проблем, но след вдигане на ограниченията бързо ще се върнат към нормалния ритъм на работа.

  Мораториумът обаче не може да се прилага за нови кредити, сключени след 31 март, тъй като се счита, че банките вече са наясно с усложнената икономическа обстановка при решението си да отпускат заеми.

  През месеците до края на 2020 г. банките ще начисляват лихви по кредитите в мораториум, но те няма да са дължими. След това ще влезе в сила нов погасителен план. Разсрочените лихви ще могат да се разпределят равномерно за целия срок на кредита. А крайната дата ще може да се измести с максимум шест месеца напред във времето. Така реално за много от кредитополучателите вноските може просто да се подновят и да трябва да изплащат заема си с половин година (или каквато отсрочка са поискали) по-дълго.

  Как ще се отрази на банките

  По замисъл мораториумът дава на банките регулаторна отсрочка. Неговият срок няма да се брои в дните просрочие след падеж, след които по правило те трябва да поставят кредита под наблюдение или да го обявят като несъбираем. Така един вид кризата се поставя на пауза за целите на банковия надзор до края на 2020 г. Ако обаче и след изтичането на мораториума кредитополучател не може да обслужва заема си, той ще се превърне в необслужван и ще трябва да се заделят провизии за него.

  Мораториумът не означава 100% замразяване на качеството на банковите портфейли. Европейският регулатор изисква от банките да продължават да следят за кредитоспособността на клиентите си и където има индикации за влошаване, да я отчитат коректно. Основният принцип е сам по себе си мораториумът да не произвежда лоши кредити, но ако примерно някоя компания е застрашена от фалит заради кризата въпреки облекченията по заема й, това да води до прекласифицирането й като по-рисков кредитополучател.

  По същество мораториумът ще позволи на банките да консервират капитал, който иначе при масово рекласифициране на просрочени кредити би бил изяден от провизии и обезценки.

  Вместо това в следващите месеци те ще продължават да отчитат приходи по кредитите под мораториум, въпреки че при тях реално няма да постъпват парични потоци. Това за тях е постижимо благодарение на наличната свръхликвидност - депозитите им в БНБ текущо са близо 15 млрд. лв. и превишават с около 7 млрд. лв. минималните задължителни резерви. Отделно банките имат и други ликвидни средства, които при нужда могат да се освободят, като например инвестиции в търгуеми ДЦК, които могат да бъдат продадени. Регулаторно следеното съотношение на ликвидно покритие (LCR) към края на февруари е 264.6% при минимално изискуемо 100% - то се изчислява, като ликвидният буфер на банките (висококачествени ликвидни активи) на стойност 29 млрд. лв. се раздели на нетния изходящ паричен поток в следващите 30 дни (10.9 млрд. лв.).

  Същевременно лихвените приходи на банковия сектор за цялата 2019 г. са сумарно малко над 3 млрд. лв. Така дори банките да не получат съществена част от тях, те не би трябвало да срещнат ликвиден проблем.

  Източник: 
  в. Капитал

  Други новини

  14.05.2020
  Fakti.bg

  Предстоящи събития

  Новини

  Само за две седмици близо 50 регистрирани агенции

  2 July, 2020
  Как клиентите да ви намират по-лесно

  Стартира Професионалният регистър на брокерите и агентите на недвижими имоти

  16 June, 2020
  От 16 юни започва да действа ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ РЕГИСТЪР

  Стартира единен портал на Имотния и Търговския регистър

  10 June, 2020
  От 27 юли спира функционирането на сайтовете - brra.bg и icadastre.bg

  Сделките с имоти се оживяват през май

  3 June, 2020
  Сравнителен анализ за март, април и май 2020

  Засилва се интересът към ваканционните имоти

  26 May, 2020
  Пазарът на недвижими имоти няма да е сред толкова засегнатите средносрочно

  Предстои бързо възстановяване на пазара на имоти

  26 May, 2020
  Какво се случва на пазара на имоти?

  По-консервативно финансиране, по-малко имотни сделки, спад в цените с 10-15%

  26 May, 2020
  За един нощ от пазар на продавача влязохме в пазар на купувача

  МАКРОИКОНОМИКА, ИМОТИ, КРЕДИТИ - ОЧАКВАНИЯ СЛЕД COVID19

  26 May, 2020
  Пазарът на имоти излиза с оптимизъм от кризата

  Едва 15% от аутсорсинг компаниите ще се върнат физически на работа

  19 May, 2020
  Мнозинството от фирмите в сектора не усещат тежест заради коронавируса

  Интервю на гл.арх. на София Здравко Здравков

  15 May, 2020
  Кои са важните проекти в столицата?

  Всяка втора кадастрална услуга е онлайн

  15 May, 2020
  Обслужването на гражданите продължава както и досега

  Промени в ЗУТ

  14 May, 2020
  Ще бъде създаден единен регистър по устройството на територията

  Кога и колко ще паднат цените на жилищата

  8 May, 2020
  Брокерите говорят за 5-10% спад на нивата до края на годината

  Цените на имотите - без съществена промяна

  7 May, 2020
  Интервю на Добромир Ганев пред Bulgaria OnAir

  Нотариалната дейност се нормализира от 13 май

  5 May, 2020
  Извънредното положение няма да бъде удължено

  Чехия отменя данъка върху покупката на жилища

  4 May, 2020
  Мярката е част от усилията за стимулиране на пазара

  Wall Street Journal: Инвеститори влагат милиарди долара в нови имотни фондове

  1 May, 2020
  В началото на април в света е имало 939 фонда за бизнес имоти, което е рекорд

  Оптимизират дейността на Агенцията по кадастър

  27 April, 2020
  Преструктуриране на специализираната администрация на АГКК

  Възможно е наемите да поевтинеят

  20 April, 2020
  Интервю на Добромир Ганев пред БНР

  Изисквания за безлихвени кредити за физически лица

  15 April, 2020
  Подпомагане на самоосигуряващите се и наетите по трудови договори лица

  Жилищният пазар в България функционира на забавен каданс

  15 April, 2020
  СПЕЦИАЛИСТИ В СЕКТОРА КОМЕНТИРАТ ПАЗАРА

  Отпада срокът за подаване на заявление по схемата 60/40

  14 April, 2020
  Възможност на повече фирми да се възползват от схемата 60/40

  Как ще изглежда кредитният мораториум в България

  13 April, 2020
  Kлиенти с редовно обслужвани заеми ще могат да поискат кредитна ваканция

  Имотният пазар в България се настройва към дигитализация

  11 April, 2020
  Идва промяна на имотния пазар заради извънредното положение

  БНБ утвърди реда за отсрочване на задължения към банки

  10 April, 2020
  ДО 6 МЕСЕЦА ОТСРОЧКА ЗА ВНОСКИТЕ ПО КРЕДИТИ

  Ударна дигитализация на пазара на имоти

  10 April, 2020
  АГЕНЦИИТЕ ВЪВЕЖДАТ ВИРТУАЛНИ ОГЛЕДИ И Е-ДОГОВОРИ.

  Имотният пазар е жив, но диша трудно

  9 April, 2020
  Интервю на Добромир Ганев пред topnovini.bg

  Епидемията ще свали цените на имотите

  9 April, 2020
  Пазарът на жилища и офиси е замрял, но ще издържи два-три месеца

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  •  office@nsni.bg 
  •  0879590900 - по време на извънредното положение
  •  02/988 68 90
  •  0700 10 805
  •  София, бул. "Патриарх Евтимий" 36А

  Виж на картата