Видин

     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РС НА НСНИ - ВИДИН                                                          
     ЛЮБЧО ЙОНОВ

     Секретар - Пролетка Здравкова 
     Контакти:
     тел: 094 / 604110
     e-mail: vidin@nsni.bg    

Регионалнaта структура на НСНИ във гр.Видин е регистрирана на 20.12.1999 год. от Видинския окръжен съд с Решение N25.
 
РСНИ-Видин е доброволна, независима обществена организация, която се създава за неограничено време и развива своята дейност в съответствие с българското законодателство и с международните  правни норми, приложими  в  страната. Към момента, видинската структура обединява 7 фирми, като има за цел да обхване компаниите опериращи с недвижими имоти в региона. РС-Видин представлява и гарантира интересите на своите членове, като налага  професионализма и утвърждава устойчиви партнъорски взаимоотношения с местната общинска власт, със сродните браншови и съсловни организации (Нотариалната камара, Камарата на строителите, Видинската търговско-промишлена палата, Областната управа и др.).
РСНИ-Видин полага усилия да утвърди целите и принципите залегнали в Устава  на НСНИ като единствената браншова професионална организация на брокерите на недвижими имоти в България.
 
Според Устава на НСНИ, УС на НСНИ взема решения и създава Регионални структури (РС) на територията на Република България за изпълнение на целите, програмата и задачите на Сдружението в съответните райони на страната. За да се създаде Регионална структура трябва в региона да има поне пет фирми, членове на НСНИ. НСНИ може да има само по една регионална структура в едно населено място. Членовете на НСНИ, регистрирани със седалище и адрес в съответния регион са членовете на Регионалната структура. Органи на Регионалната структура са Регионалното събрание и Регионален Управителен Съвет (РУС). Регионалното събрание се състои от всички членове на НСНИ от съответния регион. То взема решение за избирането на Регионален Управителен Съвет и Председател на РС. Свиква се най-малко един път годишно и е законно, ако присъстват повече от половината членове на структурата. Регионален Управителен Съвет и Председателят на РС на НСНИ привежда в изпълнение целите, програмата и задачите на НСНИ, както и решенията на Управителния съвет на НСНИ в съответния регион. Има задължението да свиква Регионално събрание най-малко веднъж годишно и да отчита дейността си пред УС на НСНИ. Дава препоръка за всяка нова кандидатура от съответния регион за членство в НСНИ. Председателят на РУС представлява Структурата и НСНИ пред всички физически и юридически лица от съответния регион и се отчита за дейността си пред РУС, РС и УС на НСНИ.