Варна

     
     

и-мейл: varna@nsni.bg

 

УС на РС Варна:

Антоний Георгиев– Управител

Комисия по професионална етика:

 

 

 

Началото на браншовото обединение на фирмите за недвижими имоти в град Варна е поставено през 1994г. с инициативата на единомишленици от няколко варненски фирми макар и формално, да създадат „Сдружение на фирми, занимаващи се с посредническа дейност при сделки с недвижими имоти в региона на град Варна”.

Целите на сдружаването са да се регулират отношенията между търговците на недвижими имоти, да се изработят общовалидни правила с цел защита интересите на търговците и на техните клиенти, в името на авторитета на професията „брокер при сделки с недвижими имоти”. Идеите и целите на сдружението привличат съмишленици и във време на все още прохождащата пазарна икономика в страната, то наброява близо 20 фирми. Регламентират се основни принципи на търговски взаимоотношения при съвместна работа, както и етични норми и правила на поведение на членовете. На учредително събрание на 11 март 1996 година, формалното до момента сдружение приема решение за създаване на „ВАРНЕНСКА АСОЦИАЦИЯ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ”, регистрирана със съдебно решение на 15 май 1996г. Същата година ВАНИ е приета за асоцииран член на Национално сдружение Недвижими имоти, с който акт членовете на ВАНИ се вливат в редиците на НСНИ в името на обединяване усилията на национално ниво и съвместно реализиране на единните цели и задачи. На практика ВАНИ е първата легално регистрирана в страната Регионална структура на фирми за недвижими имоти в семейството на НСНИ. Във времето по-нататък обединението укрепва и увеличава своята численост. За авторитета на Варненска Асоциация Недвижими Имоти и нейните членове говори и фактът, че ВАНИ е приета за асоцииран член на Варненска търговско-промишлена палата и Камарата на строителите – регионално представителство Варна. С промените в устава на НСНИ, в периода 2000-2001 година, членовете на ВАНИ стават индивидуални членове на Национално сдружение Недвижими имоти, обединени в Регионална структура Варна. През цялото съществуване на НСНИ варненската структура е с най-голям брой членове от всички регионални структури извън столицата. Днес – към края на 2012 година, Регионална структура Варна отново е в челото със своите 42-ма члена, активно и професионално работещи компании за недвижими имоти в града и региона и е сред определящите фактори за развитието на Национално сдружение Недвижими имоти като единствената браншова организация на бизнес, пряко свързан със значими инвестиции на всяка единица от обществото ни. Регионална структура Варна е инициатор за провеждане на множество обучителни курсове и семинари за своите членове с международни и местни лектори. Гордост за нас е трайно установеното партньорство с Икономически университет Варна, чиито преподаватели от катедра „Икономика и управление на строителството” са неизменно в помощ на усилията ни за постоянство при поддържане и повишаване професионалните познания на служителите на нашите членове. Това допринася за развитието на една социално отговорна мрежа от брокери на недвижими имоти в регион Варна. Регонална структура Варна се стреми към постоянство за привличане на нови членове на Национално сдружение Недвижими имоти от регион Варна, като основната цел е с дейността си да допринася за реалните ползи както на своите членове, така и на обществото като потребител на посредническата услуга при сделки с недвижими имоти.

Според Устава на НСНИ, УС на НСНИ взема решения и създава Регионални структури (РС) на територията на Република България за изпълнение на целите, програмата и задачите на Сдружението в съответните райони на страната. За да се създаде Регионална структура трябва в региона да има поне пет фирми, членове на НСНИ. НСНИ може да има само по една регионална структура в едно населено място. Членовете на НСНИ, регистрирани със седалище и адрес в съответния регион са членовете на Регионалната структура. Органи на Регионалната структура са Регионалното събрание и Регионален Управителен Съвет (РУС). Регионалното събрание се състои от всички членове на НСНИ от съответния регион. То взема решение за избирането на Регионален Управителен Съвет и Председател на РС. Свиква се най-малко един път годишно и е законно, ако присъстват повече от половината членове на структурата. Регионален Управителен Съвет и Председателят на РС на НСНИ привежда в изпълнение целите, програмата и задачите на НСНИ, както и решенията на Управителния съвет на НСНИ в съответния регион. Има задължението да свиква Регионално събрание най-малко веднъж годишно и да отчита дейността си пред УС на НСНИ. Дава препоръка за всяка нова кандидатура от съответния регион за членство в НСНИ. Председателят на РУС представлява Структурата и НСНИ пред всички физически и юридически лица от съответния регион и се отчита за дейността си пред РУС, РС и УС на НСНИ. Виж Устав на НСНИ.