Professional regulation

 

Една от основните цели, залегнали в устава на НСНИ, още от неговото създаване през 1992 г., е „регламентиране на посредническата дейност при сделки с недвижими имоти”. Водено от разбирането, че е необходимо ясно дефиниране на субектите на пазара на недвижими имоти с цел гарантиране интересите на държавата и на потребителите, както и създаване на условия за лоялна конкурентна среда, през изминалите 20 години НСНИ настойчиво е търсело съдействието на държавата и подкрепата на обществото за въвеждане на ясни правила за упражняване на тази специфична дейност, като е предлагало различни форми и варианти за постигането на тази цел.

След приемането на Европейския стандарт EN 15733 “Услуги на брокерите на недвижими имоти. Изисквания към предоставяне на услугите от брокерите на недвижими имоти”, в разработването на който представители на НСНИ взеха активно участие, Националният съвет на сдружението прие през 2010 г. решение за създаването на работна група от експерти, която да разработи проект на Закон за брокерите на недвижими имоти.

Работната група проучи и анализира опита и практиката в други страни - членки на Европейския съюз, и разработи проект за Закон, който бе обсъден и подкрепен от членовете на сдружението. На свое редовно заседание, проведено на 10 март 2012 г. в гр. Стара Загора, Националният съвет на НСНИ прие разработения от експертната група текст на проекта за закон и възложи на Управителния съвет на сдружението да положи всички усилия за внасяне на проекта за обсъждане в Народното събрание на Република България.

Усилията на НСНИ за регламентиране дейността на брокерите на недвижими имоти имат принципната подкрепа на Българската търговско-промишлена палата, на Нотариалната камара, на Федерацията на потребителите в България и на други сродни браншови организации.

Разработеният текст на закон цели да се идентифицират брокерите на недвижими имоти, да се създаде прозрачност за тяхната дейност, да се повиши отговорността им за качеството на предоставяните услуги, и най-важното да се защитят интересите на потребителите.

Проектът предвижда уреждане на правния статут на брокерите на недвижими имоти, изискванията за осъществяване на дейността им, условията и реда за придобиване на професионална квалификация и упражняване на професията. Предвидено е създаване на Камара на брокерите на недвижими имоти и уреждане на нейния статут, организация и дейност, както и създаване на публичен регистър на брокерите на недвижими имоти.

В проекта са дефинирани „посредническата дейност при сделки с недвижими имоти”, „брокер на недвижими имоти”, „агент за недвижими имоти”. 

По отношение на дейността на брокерите на недвижими имоти проектът предвижда въвеждането на изисквания, които са залегнали в Европейския стандарт EN 15733 и които отразяват практиката в другите страни от Европейския съюз.  Особено важно е изискването отношенията между брокерите на недвижими имоти и клиентите да се уреждат задължително с писмени договори. Наличието на договор ще канализира отношенията между клиент и посредник - по-лесно ще може да се претендира изпълнението на задълженията по него, включително изплащането на възнаграждението (комисиона). Предвидено е въвеждането на задължителна застраховка „Професионална отговорност”.

Членовете на НСНИ са убедени, че с въвеждането на ясни правила, задължения и отговорности и с налагането на високи професионални критерии за дейността на брокерите на недвижими имоти ще се гарантират в много по-голяма степен правата и интересите на потребителите на брокерските услуги, ще се защитят интересите на държавата и обществото и ще се създадат условия за лоялна конкурентна среда на пазара на недвижими имоти.

Отговаряйки на големия интерес от страна на различни представители на гилдията, УС на НСНИ взе решение да публикува на своя обновен сайт мотивите  и текста на предложението за Закон за брокерите на недвижими имоти.

 

Предложение на работната група към НС на НСНИ за Закон за дейността на брокерите

 Мотиви към предложението