Център за професонално обучение

Център за професионално обучение към НСНИ е структурно обособено, специализирано, учебно-квалификационно звено.

Лиценз от Националната агенция по професионално образование и обучение (НАПОО) № 200912774/ 2009г.

Cвидетелства за професионална квалификация и Удостоверения за част от професия, които са признати документи от МОМН (Министерство на образованието младежта и науката).

Споразумение с Агенция по заетостта за провеждане на обучения по Европейски програми и ваучерната система.

Дейността на Центъра се подчинява на следните принципи:
- законосъобразност
- равнопоставеност
- партньорство и взаимодействие с институциите и държавната администрация

Основните цели:
- представяне на образователни услуги с високо качество и балансирани цени;
- непрекъснато прилагане на цикъла планиране, реализация, оценка, коригиране;
- повишаване гъвкавостта и адаптивността на работната сила, съобразно динамично изменящата се пазарна и икономическа конюнктура;
- формиране на политика и практика за учене през целия живот, в съответствие с Лисабонската стратегия, Националната стратегия за периода 2008 – 2013 г. и Актуализираната стратегия по заетостта в Р България за периода 2008 – 2015 г.;

Отстъпки и преференции за нашите членове
Членовете на НСНИ ползват преференциални отстъпки от таксите за участие във всички обучителни и квалификационни програми, тренинги и семинари, организирани и провеждани от Центърът за професионално обучение към НСНИ.

За повече информация:
г-жа Стефана Кафтанджиева - Директор ЦПО към НСНИ.
Т: 02 980 14 70
E: education@nsni.bg
 

Следете в сайта на НСНИ текущите и предстоящи обучения и семинари.