Център за професионално обучение

Център за професионално обучение към НСНИ е структурно обособено, специализирано, учебно-квалификационно звено.

Лиценз от Националната агенция по професионално образование и обучение (НАПОО)   № 200912774/ 2009г. 

Cвидетелства за професионална квалификация и удостоверения за част от професия, които са признати документи от МОН (Министерство на образованието и науката).

Споразумение с Агенция по заетостта за провеждане на обучения по прогрaмата "Аз мога повече".

 Дейността на Центъра се подчинява на следните принципи:

- законосъобразност
- равнопоставеност
- партньорство и взаимодействие с институциите и държавната администрация
 
Основните цели:
- представяне на образователни услуги с високо качество и балансирани цени;
- непрекъснато прилагане на цикъла планиране, реализация, оценка, коригиране;
- повишаване гъвкавостта и адаптивността на работната сила, съобразно динамично изменящата се пазарна и икономическа конюнктура;
- формиране на политика и практика за учене през целия живот, в съответствие с Лисабонската стратегия, Националната стратегия за периода 2008 – 2013 г. и Актуализираната стратегия по заетостта в Р България за периода 2008 – 2015 г.;
 
Отстъпки и преференции за нашите членове
Членовете на НСНИ ползват преференциални отстъпки в размер на 50 % от стойността на  таксите за участие във всички обучителни и квалификационни програми, тренинги и семинари, организирани и провеждани от Центърът за професионално обучение към НСНИ.
 

Центърът за професионално обучение към НСНИ има споразумение с Агенцията по заетостта и осъществява професионално обучение  с ваучери по програмата "Аз мога повече" за придобиване на квалификация по следните професии :

- „Фотограф”, специалност „Фотография”
- „Дизайнер”, специалност „Интериорен дизайн”
- „Брокер”, специалност „Недвижими имоти”
- „Търговски представител”, специалност „Търговия на едро и дребно”
- „Сътрудник в маркетингови дейности”, специалност „Маркетингови проучвания”
- „Сътрудник в бизнес – услуги”, специалност „Бизнес – услуги”
- „Сътрудник в малък и среден бизнес”, специалност „Малък и среден бизнес”
- „Икономист”, специалност „Икономика и мениджмънт”
- „Икономист – информатик”, специалност „Икономическа информатика”
- „Организатор на туристическа агентска дейност”, специалност „Организация на туризма и свободното време”. 
 
Разработени са програми за обучение по ключови компетенции 
– Общуване на чужди езици / КК 2 /
- Дигитална компетентност / КК 4 /
 

Още за предлаганите от ЦПО към НСНИ обучения:

ЦПО към НСНИ предлага на своите членове въвеждащо обучение за брокери, приложимо и за практикуващи лица, които имат нуждата от обогатяване на знанията. Курсът е подходящ за стартиращи лица в професията, като обхваща основните сфери на компетентности по професията и базови знания за нейното упражняване. Обучението е систематизирано и адаптирано към реалните нужди на бизнеса. Чрез нашия опитен преподавателски екип предлагаме и корпоративно обучение по заявка за група от минимум 10 курсисти.

За повече информация:
г-жа Стефана Кафтанджиева - Директор ЦПО към НСНИ

офис: 02 / 9801470
          02 / 9886890
e-mail: education@nsni.bg