Условия за членство

 

Защо да се присъединим към
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ?
Защото сте професионалисти, работещи в сферата на услугите за недвижими имоти;
Защото имате положителна професионална репутация или амбиция да градите такава и сред нашите членове има ваши партньори, готови да потвърдят това;
Защото прилагате в работата си високи професионални стандарти
Защото възприемате концепцията и нормите на Етичния ни кодекс на НСНИ;
Защото интересите и правата на Вашите клиенти са Ваш приоритет; 
Защото за нас ще е чест Вие и Вашата компания да стане част от професионалната ни общност. 
 
 
Кой може да бъде член на НСНИ?
В НСНИ членуват редовни и асоциирани членове със съответните права и задължения, разписани в Устава на НСНИ. Членуването в Сдружението е доброволно.
 
Всеки член на НСНИ има право:
1. Да избира, да бъде избиран и да участва в органите на управление на Сдружението;
2. Да бъде информиран за дейността на Сдружението, да се ползва от дейността, имуществото и резултатите му по реда, предвиден в този Устав; 
3. Да иска и да получава съдействие от ръководните органи на Сдружението при решаването на конкретни проблеми на професионалната квалификация. 
 

Членуването в Сдружението е доброволно.

Членовете на Сдружението са преки, корпоративни, асоциирани и почетни.

 

 Чл.11. (1) Преки членове на НСНИ могат да бъдат юридически и физически лица, извършващи стопанска дейност, регистрирани по съответния ред, които едновременно отговарят на следните условия:

  1. работят и се занимават по занятие с операции с недвижими имоти;

  2. споделят целите на сдружението и приемат неговия Устав и Етичен професионален кодекс;

  3. имат доказан професионализъм, лоялност и морал при упражняване на своята дейност, и минимум една година действителен стаж на пазара за недвижими имоти

             (2) Членове на НСНИ могат да бъдат и юридически лица с нестопанска цел, които приемат целите и  Устава на НСНИ.

 

 Чл. 12. (1) Кандидатите за преки членове на НСНИ подават молба за членство до Управителния съвет (УС) на НСНИ. Към молбата се прилагат препоръки от най-малко двама преки члена на НСНИ от съответната регионална структура, където има такава, които са членове на Сдружението поне от две години, и препоръка от Управителния съвет на Регионалната структура (РС). В случай, че в съответния регион няма изградена РС, молбата за членство се придружава от три препоръки на преки членове на НСНИ, които са членове на Сдружението поне от две години.

            (2) Членственото правоотношение възниква след като бъдат извършени следните действия:

  • Одобряване на кандидатурата от УС. Одобряването става с решение на УС на Сдружението, постановено в писмена форма;
  • Заплащане на встъпителна вноска и членски внос за съответната календарна година. В случай, че кандидатът е приет за член след 01 юли, същият дължи заплащане на членски внос в размер на 50 % (петдесет на сто) от членския внос за годината, през която е приет.          

            (3) В случай, че на даден кандидат за член му бъде отказано членство, то същият има право да обжалва решението на УС пред Общото събрание на НСНИ.

 

 Чл.13. За учредители се смятат лицата, подписали учредителния протокол.

 

 Чл.14. (1) Асоциирани членове могат да бъдат:

  • физически лица - самоосигуряващи се или работещи по трудов договор, извършващи по занятие „операции с недвижими имоти“;
  • юридически лица, извършващи стопанска дейност, регистрирани по съответния ред;
  • юридически лица регистрирани по ЗЮЛНЦ;
  • учебни заведения,

имащи дейност, интереси, знания или принос в областта на дейност на Сдружението.

            (2.) Кандидатите за асоциираните членове подават писмена молба за членство в НСНИ, която се разглежда от Управителния съвет на Сдружението. Към молбата се прилагат препоръки от най-малко двама преки члена на НСНИ. Приемането става с решение на Управителния съвет, взето с мнозинство 2/3 от присъстващите.

            (3.) Асоциираните членове участват в работата на Общото събрание на Сдружението само със съвещателен глас.

            (4.) Асоциираните членове плащат членски внос в размер, определен от Общото събрание.

           

Чл. 15. Корпоративни членове.

            (1.) Корпоративни членове на сдружението могат да бъдат юридически и физически лица, упражняващи дейност “операции с недвижими имоти”, които работят по договор за ползване на търговската марка на лице – пряк член на сдружението.         

            (2.) Корпоративните членове заплащат една трета от размера на членския внос определен от Общото събрание за фирмата-собственик/носител на търговската марка, под която членуват в сдружението.

            (3.) Всяко юридическо лице ползващо се от привилегиите на Корпоративното членство има правото да кандидатства за пряк член на сдружението.

            (4.) Физически и юридически лица, ползващи привилегиите на Корпоративното членство отпадат автоматично като членове на сдружението след прекратяване на договора с прекия член на сдружението за ползване на неговата търговска марка, под която членуват в сдружението, или след изключване от сдружението на прекия член-собственик/носител на търговската марка. След отпадане същите имат правото да кандидатстват за преки или асоциирани членове.

            (5.) Собственици/носители на търговска марка подават писмена молба за пряко членство в НСНИ до Управителния съвет на Сдружението. Към молбата се прилагат препоръки от най-малко двама преки члена на НСНИ. Приемането става с решение на Управителния съвет, взето с мнозинство 2/3 от присъстващите.

            (6.) Фирмите ползващи търговската марка на пряк член на сдружението, подават молба за корпоративно членство до Управителния съвет (УС) на НСНИ. Към молбата се прилагат препоръки от най-малко двама преки члена на НСНИ от съответната регионална структура, където има такава, които са членове на Сдружението поне от две години, и препоръка от Управителния съвет на Регионалната структура (РС). В случай, че в съответния регион няма изградена РС, молбата за членство се придружава от три препоръки на преки членове на НСНИ, които са членове на Сдружението поне от две години.

       
Може да се запознаете подробно с нашите основополагащи документи - Етичен кодекс и Устав на НСНИ от тук:
 

Устав на НСНИ

 
Всъпителната вноска за Вас, като на всички новоприети членове, след гласуването и приемането на Вашата кандидатура от Управителния съвет на НСНИ, ще е в размер на 100.00 лева за първата календарна година от приема.