Процедура по прием

 
Фирмите-кандидати за членство в НСНИ подават молба за членство до Управителния съвет (УС) на НСНИ или чрез Управителния съвет (УС) на съответна Регионална структура, там където има такава. Към молбата се прилагат препоръките от най-малко две компании членове на НСНИ в съответната Регионална структура (РС). В случай, че в съответния регион все още няма изградена такава РС, молбата за членство се придружава от три препоръки на фирми - редовни членове на НСНИ, като се адресира до УС на НСНИ. Депозира се в офиса на Сдружението в София (чрез електронна поща или на пощенския адрес на Сдружението). Молбата за членство трябва да е придружена от приложени копие от актуално състояние (издадено не по-рано от 6 месеца от датата на кандидатстване) и копие от съдебно решение за регистрация на фирмата. УС на НСНИ разглежда и гласува всяка кандидатура на свои периодични заседания, провеждани всеки месец.
 
Асоциирано членство:
За академични институции и учебни заведения, неправителствени и професионални организации, физически лица, сродни до агенциите за недвижими имоти компании, приемащи присърце нашите цели и приоритети, Устав и Етичен кодекс. Процедура за прием предвижда разглеждане и гласуване на всяка предложена кандидатура и получено писмо/заявление до УС. * Желателно е да посочите мотивите си - така няма да са необходими фирмени препоръки или други документи. 
 
В случай, че по някаква причина бъде отказано членство, кандидатът има право да обжалва решението на УС пред Общото събрание на НСНИ.