Основно обучение за БРОКЕРИ

Квалификационен курс за базови компетентности
по професия „Брокер“ специалност „Недвижими имоти“

ЛИНК КЪМ ТЕКУЩИ ОБУЧЕНИЯ

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ОБУЧЕНИЕТО?
Учебната програма е насочена към брокери с по-кратък практически опит , както и за всички останали, които имат нужда от повече теоретични знания. Програмата има и подготвителен характер за бъдещо валидиране на знания за получаване на държавно свидетелство за трета квалификационна степен по професия „Брокер“ специалност „Недвижими имоти“.

КАКВО ВКЛЮЧВА ПРОГРАМАТА ?
- Въвеждане в професията
- Търговски умения и пазарни практики
- Психология на преговорите
- Изграждане технически и презентационни умения
- Правни аспекти на Недвижимата собственост 
- Работа с кадастър
- Имотен регистър
- Работа с договори и документи
- Практически знания за проверка и обслужване на сделките в съответните институции
- Управление на Недвижимата собственост
- Икономически основи на сделките с недвижими имоти
- Оценки на недвижими имоти
- Фотография за брокери

КАКЪВ ИЗПИТ СЕ ПОЛАГА?
Обучителният курс е с общ хорариум 88 уч. ч. , завършва с полагане на теоретичен и практически изпит за придобиване на квалификация по част от професията или се кандидатсва за допускане за валидиране на знания и получаване на свидетелство за завършена професионална квалификация.

КАКВА ДИПЛОМА СЕ ПОЛУЧАВА?
1. Ако имате натрупан практически опит и сте достатъчно добре теоретично подготвен след курса, може да подадете заявление до директора на ЦПО за полагане на изпит за валидиране на знания и получаване на държавна диплома – Свидетелство за завършена професионална квалификация по професията „ Брокер на недвижими имоти“.
2. Ако нямате минимален практически опит или вашите теоретични знания все още не са достатъчни, можете да се явите на изпит за получаване на държавен сертификат - Удостоверение за професионално обучение за владеене на част от професията „брокер на недвижими имоти“ - образец 3 - 37 , от Наредба 4/ 2003 за документите в системата на народната просвета.

КАКВИ СА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ?
Курсът се провежда от преподавателски екип от университетски преподаватели и специалисти-практици с над 15 години професионален стаж.

КОГА СЕ ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЕТО?
Моля направете справка с календара на учебните програми в Предстоящи или Текущи обучения.

КОГА СЕ ПРОВЕЖДА ИЗПИТА?
Последния учебен ден по програмата или след завършване на учебната програма по договорен график с ЦПО.

ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ИЗПИТ
Членовете на НСНИ ползват преференциални цени. За всички останали таксите се определят за съответния учебен курс.

За повече информация:
Г-жа Стефана Кафтанджиева - Директор на ЦПО към НСНИ
P: +359 2/980 1470

E: education@nsni.bg
W: www.nsni.bg