Комисия по професионална етика

Комисията по професионална етика има за цел контролиране спазването, прилагането и изпълнението на Етичния кодекса на НСНИ от неговите членове. В полза на Сдружението комисията:

1. Пропагандира етичните норми 

2. Обучава членовете на нормативните изисквания на Етичния кодекс

3. Проучва добрите пазарни практики и внася предложения пред УС за прилагането им между членовете 

4. Следи за спазване на етичния кодекс, като разглежда жалби, констатира нарушения и внася предложения за санкции по утвърдени норми

5. Информира членовете за констатирани нередности
 

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

СЪСТАВ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

Председател
Ангел Иванов - гр.Плевен

Членове
Софка Асенова - гр.Перник
Марияна Тишевишка - гр.София
Диана Кънчева - гр.София
Мариана Тороманова - гр.Варна
 

Контакти: office@nsni.bg