Заседания на Управителния съвет '12-'13

ЗАСЕДАНИЯ на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на НСНИ

 

2013г. ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ЗАСЕДАНИЯ на УС

2012г. ПРЕЗЕНТАЦИЯ   ЗАСЕДАНИЯ на УС

 

2011г. ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВОИЗБРАНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

12.12.11 ДНЕВЕН РЕД / РЕЗЮМЕ НА ОСНОВИТЕ И ОСНОВОПОЛАГАЩИ РЕШЕНИЯ

 • 1. План и график на събитията и мероприятията на НСНИ за 2011-2012г.
 • Заседания на УС и РС 
 • Редовни: на всеки два месеца; Съвместни: по региони и на ротационен принцип;
 • Извънредни: при необходимост и при кампании, събития и мероприятия
 • Заседания на НС и ОС
 • По устав: НС два пъти годишно/София и извън София и годишно (2012) ОС
 • Свикване на НС на 25.02.2012 в Ст.Загора на тема: Честване на 20 години НСНИ
 • Инициативен комитет, включващ всички бивши председатели на Сдружението и целия УС
 • 2. Програма, цели и задачи на УС 2011-2012
 • Формиране на приоритетите; 
 • Разпределение на ресурсите;
 • Определяне на комисии и работни групи;
 • 3. Организационни предложения за опттимизиране на дейностите:
 • Подобряване на комуникацията с членовете на Сдружението, институциите и широката общественост
 • Организиране на пресконференции и брифинги
 • Финансови параметри, нови членове, членски внос
 • Кандидатстване по проекти и европейски програми
 • Актуализация на сайт, лого, символи, офис на Сдружението
 • Др. организационни въпроси и празнични мероприятия;

Работна среща с представители на фирми от гр. София за създаване на Регионална структура на НСНИ и решение във връзка с обсъжданата тема, съгласно чл.29 ал.1.9 от Устава на Сдружението: 

Свикване на регионално учредително събрание на клон на НСНИ - гр. София на 12.01.2013г. (N.B.*Тъй като членството в НСНИ е пряко, сформирането на нов клон не поражда регистрационни или финансови ангажименти за фирмите - редовни членове на НСНИ.)