Дипломи за брокери на НИ с опит

На основание на лиценз №200912774 / 2009 г. издаден от Националната агенция по професионално образование и обучение / НАПОО /, ЦПО към НСНИ издава признати от Министерство на образованието и науката / МОН / държавни дипломи:

- СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ за Брокери на недвижими имоти - трета квалификационна степен
- УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ за Брокер на недвижими имоти

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА ОСНОВАНИЕ, НА КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ПРОЦЕДУРАТА ПО ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ 

Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), чл.40
НАРЕДБА №21 /Държавни образователни изисквания/ на МОН от 09.01.2012г. за придобиване на квалификация по професия 341030 "Брокер" специалност 3410301 "Недвижими имоти", влезнала в сила от 14.02.2012г.
НАРЕДБА №4 на МОН от 16.04.2003г. за документите за системата на народната просвета, с последни изменения влезнали в сила от 14.08.2015г.
НАРЕДБА №2 от 13.11.2014г.за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, влезнала в сила от 01.01.2015г.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВАЛИДИРАНЕТО НА ЗНАНИЯ ?
Това е форма за получаване на държавна диплома-свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпит по теория и практика.
Валидирането е насочено към лица, които вече имат натрупани практически опит и теоритични знания, придобити чрез самостоятелно и неформално учене. Процедурата е достъпна до всяко лице, което отговаря на изискванията за допускане до изпит за валидиране на знания.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ИЗПИТ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ
1. Лицето да има навършени 16 години
2. Завършено средно образование
3. Професионална автобиография
4. Медицинско свидетелство, че професията не е противопоказна за лицето
5. Трудова или осигурителна книжка доказваща, че кандидатът има натрупан общ трудов стаж не по-малък от 6 месеца. Не е задължително към момента на подаване на документите лицето да е в трудови правоотношения. Не е задължителни трудовият стаж да е по специалността 
6. Документи за доказване на придобитите професионални знания, умения и компетентности, заявени за валидиране /изредени по-долу/
7. Заявление за валидиране до Директора на ЦПО към НСНИ по ОБРАЗЕЦ

ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ПРИДОБИТИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ
Представянето на един или няколко от следните видове документи придобити в страната или в чужбина, служат за анализ на представените доказателства за професионални знания, умения и компетентности на кандидата и определяне на процедурата по валидиране, съгласно разпоредбите на Наредба №2.
Документите се представят в оригинал с приложено копие. След сверяване на копието, оригиналът се връща на кандидата.
ВИДОВЕ ДОКУМЕНТИ
- Трудова книжка с включен трудов стаж по специалността /ако има такъв /
- Осигурителна книжка с трудов стаж по специалността /ако има такъв/
- Документ за образователно равнище /дипломи или свидетелства за завършени образователни нива по специалности "Недвижими имоти - икономика, бизнес или управление", "Право", "Строително инженерство, конструкции или геодезия", "Икономика или икономически специалности свързани с търговия, управление на хора, финанси, маркетинг, мениджмънт, реклама, МО, МИО", "Архитектура или свързано инженерно образование", "Психология"
- Сертификати от изкарани обучения и семинари свързани с търговията и бизнеса с недвижимите имоти
- Придобити професионални дезигнации/титли свързани с бизнеса с недвижими имоти
- Професионални лицензи по специалността, сертификат за професионална правоспособност за оценител на недвижими имоти, земи или цели предприятия
- Служебна бележка за покрит стаж за Агент/Брокер на недвижими имоти
- Длъжностна характеристика към трудов договор, доказваща ангажираност по дейности като Агент/Брокер на недвижими имоти или технически сътрудник на Брокер в Агенция за недвижими имоти
- Препоръки от работодатели за изпълненявани услуги по специалността
- Препоръки от клиенти с доказателсвен материал за извършена услуга по специалността
- Други доказателствени артефакти или снимки

ПРОЦЕДУРА ПО ДОПУСКАНЕ ДО ВАЛИДИРАНЕ
След предствяне на задължителните гореописани документи и доказателствени факти за придобити професинални умения и знания, Комисията по валидиране към ЦПО на НСНИ съставя протокол, с който се извършва директно допускане до изпит, или се препоръчва покриването на допълнителни знания или опит чрез самоподготовка или в семинарните модули на ЦПО на НСНИ. При съмнение за достатъчни знания и опит за покриване на изпита за валидиране съгласно Държавните образователни изисквания или при липса на достатъчно доказателства, Комисията по валидиране провежда предварителен тест, на базата на който съставя горния протокол.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ ЗА ВАЛИДИРАНЕ съгласно НИП
Изпитът се провежда в различни дни на две части - теория и практика.
ТЕОРИЯ - развиване на теоретичен въпрос по предварително зададен КОНСПЕКТ за самоподготовка и ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
ПРАКТИКА - изготвяне и защита на курсов проект /минимум 10 страници/, тест по практика

ПОМОЩНИ СЕМИНАРИ НА ЦПО НА НСНИ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ТРИДНЕВЕН СЕМИНАР /24 учебни часа/ за преговаряне, актуализиране, анализиране и разширяване на знанията свързани със специфичната подготовка по професията "Брокер на недвижим имот” в следните направления:
- Практически умения и знания на брокерите
- Правни аспекти на недвижимата собственост
- Кадастър, имотна регистрация и устройство на териториите
- Пазарни и договорни отношения при сделки с недвижими имоти
- Икономика, управление и оценяване на недвижимата собственост

ЕДИНАДЕСЕТДНЕВЕН МОДУЛЕН СЕМИНАР /88 учебни часа/  за подготовка за получаване на професионално свидетелство или удостоверение  в следните направления:
- Същност на професията
- Психология на бизнеса
- Бизнес преговори
- Икономически аспекти на недвижимите имоти
- Правни аспекти при сделки с недвижими имоти
- Работа с договори и документи
- Кредитиране при сделки с недвижими имоти
- Градоустройство и ново строителство
- Градоустройство и сделки със земя
- Маркетинг и реклама в бизнеса с недвижими имоти
- Фотография за агенти и брокери на недижими имоти
- Обобщение

ЛИНК КЪМ ТЕКУЩИ МОДУЛНИ СЕМИНАРИ И ИЗПИТИ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

МОДУЛНИ ТЕМАТИЧНИ СЕМИНАРИ
Всяка една от темите в единадесетдневното обучение е разработена като едно или двудневен тематичен семинар и може да бъде индивидуално посетена.
Към програмата от модулните семинари НСНИ включва и други възможности за повишаване на квалификацията с опитни и висококвалифицирани местни и международни лектори.
Всеки семинар носи кредитни точки в личното портфолио на кандидата за валидиране на знания и се признава за доказателство на придобити професионални знания.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ И ВАЛИДИРАНЕ В ЦЯЛАТА СТРАНА
ЦПО на НСНИ провежда обучения и валидира в цялата страна със съдействието на своите регионални структури.
ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ - групите са с капацитет между 15 и 30 души
ИНДИВИДУАЛНИ ОБУЧЕНИЯ И ВАЛИДИРАНЕ - провеждат се в София или в страната при допълнително договорени организационни условия
КОРПОРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ - групи с капацитет минимум от 10 души в затворена корпоративна група 

Забележка: Таксите за провеждане на валидирането и обученията се обявяват за всеки конкретен семинар. Членовете на НСНИ ползват преференциални условия.

Начин на плащане
Плащането може да извършите в офиса на НСНИ или по сметката на Сдружението в Първа инвестиционна банка:
IBAN: BG 26 FINV915010BGN00P35, банков код: FINVBGSF.  
В основанието за плащане трябва да се посочи: „За валидиране”, името на фирмата/физическото лице, извършващо плащането.
 
За повече информация може да се обръщате към: 
г-жа Стефана Кафтанджиева - Директор ЦПО към НСНИ.
Т: 02 / 9801470
E: education@nsni.bg