Мисия и цели

НСНИ - мисия и цели

 

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (НСНИ) е представителнaта браншова организация на компаниите опериращи с недвижими имоти в България. Сдружението е създадено през 1992 г. като организация с нестопанска цел, с първоначална регистрация по Закона за лицата и семейството с наименование Сдружение “Недвижими имоти”. На 17.11.1995 г. на Общо събрание, променя името си на Национално Сдружение Недвижими Имоти. След промени в нормативните изисквания, през 2001г., е пререгистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.  
 
МИСИЯ: 
Професионален и регламентиран бизнес с недвижими имоти с гаранции за корeктност към партньорите, потребителите и държавата
 
ЦЕЛИ:
Основните цели на Сдружението са:
• Да наложи европейските добри практики и стандарти за услугата БДС EN 15733.
• Да гарантира етична среда за   партньорство и бизнес между своите членове, 
• Да защитава интерeсите на всички заинтересовани страни в бизнеса с недвижими имоти
• Да укрепва и разширява мрежата си от партньорства в полза на своите членове. 
• Да подпомага професионалното израстване на агентите на недвижими имоти
• Да изгражда и налага положителен имидж на професията „брокер на недвижим имот” с въвеждането на регламенти и стандарти валидни за всички действащи брокери на пазара
 
Управление
УС- Управителният съвет е постоянно действащ колективен орган на управление, който ръководи и организира цялостната дейност на Сдружението. Състои се от седем до девет души, един от които Председател. Той се избира и освобождава от Общото събрание с обикновено мнозинство за срок от две години. Председателят на Сдружението е по право председател на Управителния съвет. Председателят на Сдружението се избира от Общото събрание за срок от две години с обикновено мнозинство от присъстващите членове. Той не може да бъде избиран последователно за повече от два мандата.

Общо събрание
Общото събрание е върховен орган на управление на Сдружението, състои се от всички негови членове и има правото да изменя и допълва Устава и Етичния професионален кодекс. Избира пряко Председателя на Управителния съвет, Председателя на КПЕ и Председателя на КС, както и избира и освобождава членовете на Управителния съвет, на Контролния съвет и на Комисията по професионална етика. Приема отчетите за дейността на Управителния съвет и докладите на  Контролния съвет, както и програмата за дейността на Сдружението и неговия бюджет. Взема решение за  размера на членския внос, преобразуването или прекратяването на Сдружението. Общото събрание отменя решенията на всички други органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението, разглежда жалби срещу решенията на УС, включително и за отказ за приемане или за изключване на членове на Сдружението. Решенията на Общото събрание са задължителни за членовете и органите на Сдружението те подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

Национален съвет
Националният съвет е консултативен орган на Сдружението, който в периода между общите събрания съдейства на Управителния съвет, Регионалните структури и на работните комисии за изпълнение на решенията на Общото събрание. Състои по право от Председателя и членовете на УС на НСНИ, председателите на Регионалните структури, Председателя на Комисия по професионална етика, Председателя на Контролния съвет, бившите председатели на Сдружението. По решение на Общото събрание и на УС на Сдружението в работата на Съвета могат да бъдат привличани и други лица, допринесли за изграждането и развитието на организацията, както и личности с богат професионален опит, ползващи се с авторитет в обществото и сред членовете на Сдружението.

Контролен съвет
Контролният съвет се състои от петима членове, избирани и освобождавани от Общото събрание на НСНИ за срок от две години. Председателят на Контролния съвет се избира от Общото събрание за срок от две години. Той не може да бъде избиран последователно за повече от два мандата. Контролният съвет проверява финансовата дейност на Сдружението и съответствието й с Устава и вътрешните правилници и нормативни документи, целесъобразността на разходите и приходите, изпълнението на бюджета, състоянието на имуществото, начина на разпореждането с него и стопанисването му.

Етичен кодекс