• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  Сделки с недвижими имоти като цялостен процес гр. София

  Дата: 
  17.03.2014
  Категория: 
  НСНИ

  На 11 март 2014г., в гр. София, заседателна зала на КРИБ, се проведе среща дискусия на тема: "Сделките с недвижими имоти като цялостен процес – проблеми, възможности и отговорности при съвместната работа между професионалистите, Агенция по вписванията, Агенция по геодезия картография и кадастър и Нотариалната камара" и среща на УС на НСНИ с колеги от бранша.

  На срещата присъстваха близо 70 представители на бранша и членове на НСНИ, които имаха възможност да поставят своите въпроси и казуси.

  Институциите бяха представени от:
  Г-н Валентин Йовев – Изпълнителен директор на АГКК
  Г-н Красимир Катранджиев – Председател на Нотариалната камара
  Г-н Венцислав Спирдонов – Изпълнителен директор на АП
  Г-жа Ива Петкова – Зам. Изпълнителен директор на АП

  На срещата присъстваха представители на медиите – СТРОИТЕЛСТВО, ПРЕСА, 24 ЧАСА, ФАКТИ, ИНВЕСТОР, ТЕЛЕВИЗИЯ Bulgaria on Air.

  На срещата бяха дискутирани следните теми:
  - Издаване на кадастрални скици и схеми – нанасяне в кадастъра, легитимация, съдържание, комуникация и обратна връзка между ГИС, АП, нотариалните кантори, проблеми от практиката. Отстраняване на грешки и пропуски в документи издадени от АГКК и свързани с тях допуснати грешки в АП.
  - Паркоместата – самостоятелни обекти или идеални части от общите части на сградите, идентификация преди и след влизането в сила на кадастралните карти за съответен район. Вписване на сделки с паркоместа в Служба по вписванията.
  - Издаване на удостоверения за тежести – легитимация на страните, публичност на информация, изисквания на съдиите по вписванията – субективизъм и нормативни правила, съдържание на удостоверенията, пропуски и грешки, срочност,необходими документи.
  - Вписване на нотариални актове и други документи, удостоверяващи прехвърлянето на собственост на недвижим имот в Агенция по вписванията, цялостно и частично заличаване на ипотеки – нормативни изисквания, субективни преценки на съдиите по вписвания, определяне на размера на таксите.
  - Ролята на нотариусите в процеса на представяне на документи, изповядването на сделката и нейното вписване. Документи удостоверяващи извършено плащане по сделка. Ролята на нотариуса като гарант по сделката. Срок на вписване на сделките в АП – административни пречки и гаранция по сделките.
  - Публичност на информацията – легитимация на лица, ограничен достъп, защита на личните данни, работа със система ИКАР – възможности, проблеми и достъп, обслужване на граждани и професионалисти в АП и АГКК.
  - Други възникнали въпроси в процеса на дискусията.

  Г-н Спирдонов поясни, че се очаква в най-скоро време да бъдат пуснати първите 15 региона с предварителни имотни партиди, с което стартира изграждането на тази система за цялата страна. Те ще съдържат историята на имотите, от самото им създаване, като се работи по дигитализирането на архива на Агенция по вписванията за предоставяне на цялостната информация назад във времето. Стана ясно, че вече са предприети конкретни мерки за развитието на кадастъра, усъвършенстването на имотния регистър и програмата ИКАР за работа с имотни партиди, освен поименните, чрез които основно се оперира в момента.

  Г-н Спирдонов сподели, че се работи по промени и актуализация на правилника за вписванията, който ще дава възможност за получаване на електронни удостоверения за тежести, като при желание за допълнения и корекции към действащия такъв, може да бъде изпратено официално писмо до Министерство на правосъдието. Отдалечения достъп ще дава възможност Удостоверенията за тежести да бъдат заявявани от цялата страна.

  Чрез финансиране по ОП „Административен капацитет“, се очаква изграждането на имотния регистър и надграждането на цялостната система, но към момента най-сигурната справка за конкретен имот остава проверката по физическо лице.

  Проблемите с проверките на удостоверения за тежести ще бъдат разрешени чрез промените в системата ИКАР, което би могло да се случи в рамките на следващите  5 години, прогнозира  г-н Спиридонов, тъй като процесът е трудоемък и изисква и необходимия финансов ресуре. Той поясни още, че представителите на фирми за недвижими имоти ще бъдат поканени като участници в дискусиите за надграждане на системите, с цел максимално удовлетворяване на нуждите на бизнеса и подобряване на комуникацията му с институциите.

  Участниците във форума споделиха притесненията на страните по сделките с недвижими имоти, които изчакват отразяването на вписваните промени в регистъра в продължение на няколко дни при извършено вече плащане. Предложено беше да се помисли дали в тази ситуация да не се увеличи практиката плащанията по сделките да минават през доверителните сметки на нотариусите, за да се намали риска от потенциални злоупотреби. Г-жа Петкова внесе оптимистично разяснение по темата, от което стана ясно, че дейностите свързани с подобряване на координацията и отстраняване на пропуски на служителите на Агенция по вписванията са приключили и към настоящия момент забавянето е с 2-3 дни, което решава и кадровите проблеми в Служба по вписванията. Взети са вече мерки и за максималното намаляване на допусканите грешки при изготвянето на Удостоверения за тежести, чрез изготвянето на протоколи за допуснати нарушения от конкретен служител.

  На запитване от аудиторията за възможността статистическата информация, която се предоставя от АП да бъде разширена по видовете сделки, освен по региони, г-н Спирдонов сподели, че това може да бъде отразено бъде в процеса на  подобренията в програмата ИКАР. При възникването на нови полезни браншови предложения, същите могат да бъдат отправени към АП и съответно разгледани като възможност да бъдат добавени в проекта за развитие на системата ИКАР.

  Няколко участници във форума предложиха информацията, която се разпечатва в удостоверенията за тежести да бъде разширена с повече конкретика за имота, за който се отнасят изписаните актове и отбелязвания.

  По време на срещата бяха зададени и много въпроси, касаещи отношенията на професионалистите в бранша и процедури по обслужване на сделките с имоти, чийто отговори се оказаха в компетенцията на Съдиите по вписванията. За тяхното обсъждане ще бъде инициирана допълнителна дискусионна среща.

  Г-н Йовев  сподели, че планирането на кадастрални дейности и покритието на цялата страна следва имотния пазар, като влияние оказва и изтензивността му в определени територии. Нотариусите предстои да получат ограничен достъп до кадастралните скици и схеми, след приемането на измененията в Закона за кадастъра и имотния регистър, което значително би улеснило съвместната работа. Г-н Йовев отбеляза, че системата КАИС (Административна информационна система на кадастъра за предоставяне на електронни и комплексни административни услуги) е разработена спрямо нуждите на всички пазарни групи, като разполага с модул за незрящи или трудновиждащи хора, както и  за чужденци.  

  Бяха дискутирани проблеми и особености при смяна на собствеността на имотите, както и липсата на регламентация касаеща паркоместата. Дали те са самостоятелни обекти или идеални части от общите части на сградите, или се тълкуват като прилежащи части, идентификацията им преди и след влизането в сила на кадастралните карти за съответен район, вписване на сделки с паркоместа в АП, ипотеката върху паркоместа като прилежащи части, комуникацията в този аспект между АП и АГКК.

  Г-н Йовев поясни, че смяната на собственици се отразява след физическо представяне на пълната документация за извършеното вписване и към настоящия момент няма друг механизъм за отразяване им. По същият начин се отразява и промяната на административен адрес, след представяне на съответния документ.

  Представителите на Нотариалната камара и АГКК направиха коментари oтносно статута на паркоместа към настоящия момент и начина на легитимация и идентификация им. Те коментираха, че има създадена работна група за предложения за законодателни промени във връзка с изясняване на този статут и регламентирането им спрямо вида и местоположението. Коментарите се обединяват около възможностите паркоместата да се тълкуват като прилежащи части към основните обекти, или ако тази теза не бъде одобрена, то да се признават за самостоятелни обекти.

  Бяха засегнати теми за несъответствието между квадратурите на имотите в  кадастралните скици и регулационните планове, което също често затруднява дейността на агентите на недвижими имоти, като г-н Йовев поясни, че техническите разлики са в следвтвие на начина на заснемане за дигитализиране. Измененията в Закона за кадастъра и имотния регистър предвиждат облекчени на процедурите по изготвяне на комбинирани скици, но въпреки тях, част от проблемите с дигитализирането на регулационните планове, за съжаление ще продължи да съществуват.

  Г-н Йовев поясни, че през последните четири години реформата в сектора е постигнала покритието с кадастрални карти на 18% от страната, като благодарение на осигуреното финансиране, процесът ще продължи.

  Дискутираха се казуси касаещи изменения в архитектурни планове на изградени обекти и отразяването на тези промени в кадастъра, както и връзката между АП и АГКК при промяна на собственост.

  Г-н Катранджиев продължи дискусията с отправените към него въпроси свързани с нотариалното изповядване на сделките с недвижими имоти. Отворен беше въпроса, касаещ декларирането на липсата на данъчни задължения на участниците в сделките с недвижими имоти като бе пояснено, че удостоверенията по чл. 87 на ДОПК, не са задължителни за всяка една сделка за недвижими имоти, но съществуват вече заведени дела за данъчни задължения, които водят до разваляне на сделки с имоти.

  Г-н Катранджиев сподели, че декларациите по чл. 264 на ДОПК са задължителни на всяка една сделка, но за съжаление се подценяват от страните по сделката и често се декларират неверни данни в тях,  за чиято коректност нотариуса не може да носи отговорност. Дискутирани бяха проблеми с легитимацията на страните в сделките с пълномощни, особено в случаите, когато са издадени в чужбина, регистрите за целта и защитните механизми. г-н Катранджиев, поясни, че Министерство на външните работи  има изградена система за регистриране на пълномощни, като се работи в насока достъпност на нотариусите, които да имат възможност да ги проверяват online и в реално време. В държави, в които липсва консулска служба или не е ползвана услугата й, се прилага апостил. При оттегляне на пълномощни, информацията се отразява в регистъра на издадените на територията на България, пълномощни.

  От страна на НСНИ беше предложено с цел облекчаване на ежедневната работа между професионалистите и институциите, да се оформят отделни гишета за обслужване на граждани и служебни лица, като стана ясно, че има реална възможност за подобна промяна, в случай, че бъде намерен начин за идентификация на профеионалистите. Г-жа Перфанова поясни, че НСНИ започва работа по създаване регистър на фирмите и лицата, извършващи по занятие посредничество спри сделки с недвижими имоти, които ще разполагат със защитени карти за легитимация.  За целта колегите от бранша получиха подкрепата на поканените гости за регламентация на бизнеса с недвижими имоти в България и приеха отправената им покана за последващи срещи по темата.

  Срещата в гр. София премина с много положителен диалог между участващите страни в нея. Всички практически предложения на професионалистите от бранша „недвижими имоти“ предстои да бъдат изпратени до съответните институции в писмен вид, за да може да се работи върху тяхната реализация и предвиждането им в програмите за оптимизиране на системите за отдалечен достъп.

  Доклад "Пазарът на недвижими имоти – между професионалистите, институциите и инвестиционните възможности" - ТУК

  Източник: 
  НСНИ

  Други новини

  Новини

  Истински ли е ръстът на имотите у нас?

  15 Януари, 2018
  Коментар на заместник-председателя на НСНИ Добромир Ганев в ефира на Клуб Инвестор с Ивайло Лаков

  Какви са прогнозите за сектора на недвижимите имоти в България през 2018г.?

  10 Януари, 2018
  Ръстът на цените на недвижимите имоти в България е над предупредителния праг

  И. Перфанова: Пазарът на недвижими имоти ще следва посоката на 2017г.

  4 Януари, 2018
  Идва краят на спадането на лихвите по кредитите и купувачите инвестират в имоти

  Г. Максимова: Споменаването на понятието "балон" на имотния пазар е силно преувеличено

  28 Декември, 2017
  Брокерът следва да има икономически и маркетингови познания, за да определя правилно пазарната стойност

  Какво се случи на пазара на имоти през 2017?

  21 Декември, 2017
  2017 ще бъде запомнена като най-активната и най-успешната за недвижимите имоти от 10 години насам

  К.Вълчев, ИУ-Варна: Крайно време е да се въведе единен стандарт за размера на жилищата

  20 Декември, 2017
  Българското законодателство не регламентира какво е завършен апартамент

  Състояние на пазара на недвижими имоти за изминалите 9 месеца

  19 Декември, 2017
  За да се направи обективен анализ, трябва да се вземат под внимание показателите за изминалото 9-месечие

  "Сграда на годината" отличи най-качествените сградни проекти в България

  15 Декември, 2017
  Над 60 са участващите в конкурса новопостроени и реновирани сгради от цялата страна

  Катедра „Недвижима собственост” при УНСС връчи дипломи на абсолвентите си

  15 Декември, 2017
  От името на НСНИ абсолвентите приветства префседателят на НСНИ инж. Ирена Перфанова

  Недвижими имоти в България: резултати от годината и прогнози за 2018 г.

  13 Декември, 2017
  За какво говорят българските брокери и агенти на недвижими имоти когато се събират заедно?

  И.Перфанова: Ако цените на имотите продължат да растат, можем да повторим 2008 г.

  4 Декември, 2017
  Когато новото строителство дърпа цените нагоре, целият пазар се повлича по тях

  Четвърта годишна конференция на НСНИ - отзиви

  1 Декември, 2017
  Какви са отзивите от Четвъртата годишна конференция на НСНИ Inspire to Higher

  Официално връчване на дипломите на абсолвенти на ГФ при УАСГ - випуск 2017

  27 Ноември, 2017
  Отличниците ще участват в следващото издание на професионалната конференция Inspire to Higher

  Мария Белколева: Никога не определям среща на клиента си пред адреса

  24 Ноември, 2017
  Вижте какви успешни практики сподели един от най-добрите брокери в Онтарио на Празника на брокерите 2017

  10 години от създаването на Катедра „Недвижима собственост" на УНСС

  16 Ноември, 2017
  "Зад 10-годишния период стоят много работа и усилия, но и голямо удовлетворение от постигнатото"

  Има нова тенденция при бизнес сегмента на пазара на недвижими имоти

  15 Ноември, 2017
  Логистичният сектор ще става все по привлекателен за компаниите със свободни капитали

  А. Бочев: Бизнесът с недвижими имоти се гради от препоръки, базирани на спечелено доверие

  14 Ноември, 2017
  Покупката на имот изисква внимание и отговорност от страна на човека, който ви го предлага.

  България се присъедини към Женевската декларация за устойчиво градско развитие

  12 Ноември, 2017
  Близо 1,8 млрд. лв. се инвестират у нас в проекти за възстановяване на регионите

  Рекордна година за инвестиционния пазар в България

  10 Ноември, 2017
  С появата на нови брандирани хотели в София се очаква заетостта и средната цена на нощувка да се повишат

  Какво да се знае при оглед и покупка на жилище

  9 Ноември, 2017
  В случай на нужда съвет и насока можете да потърсите и от Национално сдружение недвижими имоти

  София - центърът на инвестиционната активност в България

  9 Ноември, 2017
  Пазарът на имоти е в бум, но този цикъл е много различен спрямо периода отпреди 2007 г.

  Брокерът на бъдещето ще има нужда само и единствено от мобилния си телефон

  8 Ноември, 2017
  Kолкото по-бързо и пазарът на недвижими имоти успее да се дигитализира, толкова по-добре за него

  Как ще се отрази покачването на лихвите върху пазара на недвижими имоти

  7 Ноември, 2017
  2018г. ще бъде динамична за пазара на недвижими имоти, но не толкова, колкото са били предходните три

  Как правилно да рекламираме имоти във Фейсбук и какво да не допускаме?

  7 Ноември, 2017
  Достатъчно ли е да разполагаме със смартфон, имейл и фейсбук профил, за да рекламираме успешно имоти?

  Вл. Сиркаров: Имотният пазар прегаря, когато цените растат по-бързо от доходите

  4 Ноември, 2017
  Водещият на Bloomberg TV Bulgaria се включи в дискусия, организирана от НСНИ

  Жилищата в България: по-празни, но все по-скъпи

  5 Ноември, 2017
  Почти 1 милион жилища са необитаеми, но 1 милион души живеят в пренаселени имоти

  Какви промени се очакват на пазара на имоти?

  3 Ноември, 2017
  Вижте какво споделиха експерти за нивата на лихвите и рисковете при инвестициите „на зелено“

  Проф. Андрю Баум: Инвестициите в недвижимо имущество ще растат

  2 Ноември, 2017
  Най-големите държавни, пенсионни и застрахователни фондове в света с десетки милиарди в недвижими имоти

  Пазарът на жилища във Варна – все по-скъп и по-предвидим

  1 Ноември, 2017
  Пазарът на недвижими имоти във Варна продължава стабилния си растеж и предлага възможности

  Задава се краят на ниските лихви – как ще се промени пазарът на недвижимост

  31 Октомври, 2017
  Очакванията в средносрочен план, до края на годината, са ЕЦБ да повиши основните лихвени нива

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  •  office@nsni.bg 
  •  02/988 68 90
  •  02/980 14 70
  •  0700 10 805
  •  София, бул. "Патриарх Евтимий" 36А

  Виж на картата